Konceptualizmus všedného dňa

Články
11. decembra 2011, 22:16 | Michal Rehúš

Ondřej Buddeus: 50 007 znaků včetně mezer. Praha : Nakladatelství Petr Štengl, 2011.

Ondřej Buddeus – 55 007 znaků včetně mezerOndřej Buddeus (1984), súčasný šéfredaktor časopisu Psí víno, básnik a prekladateľ z nemčiny a nórčiny, vydal v tomto roku debutovú zbierku básní 50 007 znaků včetně mezer. Už názov signalizuje, že ide o knihu, ktorá sa pohráva s literárnymi a knižnými konvenciami a tvorivým spôsobom ich narúša. Titul zbierky stavia na ponímaní slov ako čisto materiálnych jednotiek, čo pripomína prístup skladateľa a hudobníka Johna Cagea, ktorý niektoré svoje skladby nazval podľa dĺžky ich trvania (napr. známa 4’33“). Nejde však len o názov, zbierka obsahuje aj ďalšie zaujímavé subverzie a inovácie.

Napríklad autorský profil zahŕňa výzvu na interakciu, keď okrem jednoduchej podobizne autora, jeho mena, roku a miesta narodenia obsahuje nasledujúce inštrukcie: „google search / enter“ (popritom sa tu tematizuje súčasná prax elektronickej komunikácie či voyeurizmu, ale azda aj nepotrebnosť informácií o autorovi na recepciu jeho tvorby). Ďalším nekonvenčným znakom je skutočnosť, že súčasťou zbierky je poštová obálka s textom, ktorý má formu netradičného osobného dotazníka. Okrem interaktivity (čitatelia a čitateľky majú do textu vpísať svoje údaje) sa tu originálne zúročuje koncept individuálnej korešpondencie, keďže po vyplnení dotazníka vznikne jedinečný a intímny text. Zaujímavým spôsobom sa zbierka pohráva i s číslovaním strán, keď klasický spôsob číslovania nahradil osobitý (ale prehľadný) číselný systém: prvé číslo označuje jednu z troch častí zbierky, druhé číslo poradie textového celku v rámci danej časti a tretie číslo označuje poradie strany v rámci textu, ak text presahuje jednu stranu. Jednotlivé čísla sú oddelené podčiarkovníkom. Za zmienku stojí aj to, že zbierka vyšla v štrnástich farebných verziách.

Očakávania, že v prípade Buddeusovej prvotiny nepôjde o konvenčnú poéziu, potvrdzuje už prvý text zbierky. Ten sa skladá z abecedného zoznamu všetkých slov použitých v zbierke vrátane interpunkčných znamienok a čísel, ktoré sa nachádzajú na začiatku zoznamu. Podobne ako v prípade názvu aj tu ide o hru s materiálnou stránkou textu – slová a znaky nefungujú ako sémantické jednotky, ale ako materiálne prvky, ktoré sa dajú zoskupovať podľa rozličných pravidiel alebo – ako v prípade názvu zbierky – spočítavať. Na princípe zoznamov a rozličných enumerácií tu funguje viacero básní. Charakter zoznamu má aj posledný text zbierky, ktorý sa skladá z odborných termínov literárnej vedy (alebo estetiky), pričom viaceré z nich by mohli vystihovať postupy a techniky použité v zbierke (enumerácia, prozaizácia, cyklická štruktúra, negácia, pastiš, narácia, montáž atď.), iné majú pravdepodobne mystifikačno-parodický charakter (brand-new-retro-style-fun-go-ok, error mak essence atď.). Ďalšími textami pracujúcimi s konceptom zoznamu sú napríklad báseň (bitová poetika II) 1 alebo text nachádzajúci sa v obálke. Všetky dosiaľ spomínané charakteristiky Buddeusovej zbierky svedčia o tom, že autorov prístup k tvorbe sa vyznačuje hravosťou, ktorá sa opiera o intelekt a premyslené konštruovanie textov.

Intelektuálne založenie Buddeusovej zbierky potvrdzuje i skutočnosť, že autor často používa rozličné odborné termíny, odkazuje na rozmanité vedné oblasti, čerpá z postupov matematiky, logiky atď., príp. ich paroduje. Esenciou odborných výrazov je už spomínaný posledný text zbierky, ale odborný jazyk (nielen zo sféry humanitných vied, ale aj fyziky, matematiky, informatiky atď.) autor využíva na ploche celej zbierky. Ide o jeden z nástrojov, ktorý mu umožňuje viaceré tradičné témy uchopiť novým, sviežim a nebanálnym spôsobom, bez zbytočného lyrizmu a pátosu.

Z tematického hľadiska Buddeus do značnej miery pracuje s motívmi pochádzajúcimi z bežného, konvenčného, typického, každodenného života. Subjektom jeho textov sú bežní ľudia – často muži (najmä básne strečink, vyznání teamovému hráči, iron man atď.), tematizuje konvenčné životné situácie, vzťahy a procesy v rodine a domácnosti, reflektuje otázky súvisiace s partnerstvom. V tomto kontexte je príznačný jeho záujem o malé veci, ako to naznačujú názvy básní malinká rozkoš a malý bůh, ale aj text jednoho dne („toho dne si seženeš / malou zavřenou / skřínku černou“, s. 2_7) či báseň Vypadala. Konvenčné životné situácie a motívy sa však autorovi darí sprístupňovať osobitým spôsobom. Umožňuje mu to nielen spomínaný jazyk čerpajúci z odborných sfér, ale aj originálne textotvorné stratégie. Tie majú navonok akoby scudzovací efekt (zjavná je hravosť a konštruktérstvo), ale ich pôsobivosť sa tým neznižuje, skôr naopak. Vhodným príkladom sú básne (bitová poetika I) 0 a (bitová poetika II) 1, ktorých konceptuálny charakter nie je v rozpore s naliehavosťou ich výpovede.

Autorove texty často pracujú s jemnou iróniou, ale nechýba im ani znepokojujúci podtón. Život sa tu prezentuje aj v jeho bezútešnosti a neistote. Životnú bezvýchodnosť indikuje pointa básne strečink: „je trošičku unavený / nechce si to přiznat / nemůže / od nikud nikam“ (s. 2_1), pesimisticko-sentimentálne sa končí báseň vyznání teamovému hráči: „jen jiskra / v oku bývá někdy vyhaslejší / a židle naproti se tiše a měkce / jako by tu byla pro tebe / houpává“ (s. 2_3_2). V podobnom duchu sa nesú texty vzťahujúce sa na partnerstvo. Hravo-ironická báseň ideální pár sa končí skeptickými veršami „ideální pár / předstírá že je i ve skutečnosti / od snídaně“ (s. 2_9), neschopnosť dosiahnuť súlad a úplnosť sa objavuje v básni (bitová poetika II) 1: „Odpovědi, které ti dlužím, neznám. / Otázky, které mi dlužíš, neznám.“ (s. 2_27) a odcudzenosť tematizuje báseň (bitová poetika I) 0: „Dveře do bytu jsou zavřené. Neotvírej je. / Tady stojíš. Nestůj tady. Nejsi tu doma.“ (s. 2_26).

Predchádzajúce analýzy ukazujú, že Buddeusove texty majú reflexívny charakter, autor sa nevyhýba písaniu o základných ľudských otázkach, pričom sa mu ich darí uchopovať hravo, bez moralizátorstva a pátosu. Napriek hravosti však jednotlivé texty nesmerujú k zľahčovaniu týchto tém. V tomto kontexte treba spomenúť, že viaceré básne čerpajú z kresťanských motívov a odkazujú na pasáže z Biblie. Kresťanská tradícia sa tu však neberie dogmaticky, cirkevné dogmy a rekvizity sú skôr terčom irónie, čo však nemusí byť prejavom „lacného staromarxistického ateizmu“, ako tvrdí Zdeněk Horner, ale kritického ponímania dogmatickej verzie kresťanstva.

V závere zbierky sa nachádza viacero básní, ktoré by sme mohli označiť ako angažovanú poéziu. Zdá sa, že najmä v okruhu autorov okolo časopisu Psí víno sa tento typ tvorby stáva istým trendom. Buddeus však na rozdiel od niektorých svojich súpútnikov narába s politickými, spoločenskými a ekonomickými konceptmi hravo a ironicky, čo je azda jediný spôsob, ako tematizovať politické otázky bez nežiaduceho politikárčenia či pátosu. Vydarená je báseň iraq news komponovaná ako prepis televízneho alebo rozhlasového spravodajstva. Text stavia na prevrátení pozícií, keď o bombových útokoch sa hlási v súvislosti s Českom („V České republice dnes / padlo za oběť / bombovým útokům / přes 60 lidí. (…)“, s. 2_19) a po týchto správach nasleduje hlásenie o počasí, ktoré sa vzťahuje na Irak („(…) Zvýšená oblačnost / v provinciích Ninawa, Dahuk a Arbil. / V Bagdádu počítejte s výrazně / zhoršenou inverzní situací“, s. 2_19). Okrem efektu zaangažovania sa do situácie vojnou zasiahnutých oblastí sa textom zároveň demaskuje cynizmus správ, ktoré o tragických a závažných udalostiach referujú na rovnako banálnej úrovni ako o počasí. Z kolekcie angažovaných básní zaujme aj autoreferenčná báseň odpovědná angažovaná báseň či báseň lepší zítřky, ktorá je reflexiou pokrízovej situácie z pohľadu potkanov a krýs.

Buddeusove texty sa vyznačujú naratívnosťou, ktorá im dodáva dynamiku a predurčuje ich na verejné čítanie. Oproti značnej časti naratívnej poézie však nepôsobia uvravene a banálne, čo zapríčiňuje ich premyslená výstavba. Z tohto hľadiska je zvlášť vydarená báseň všechny osy. Jediným problémom autorových naratívnych konceptov býva občasné dopovedanie vyskytujúce sa v zátvorkách, ktoré pôsobí nadbytočne a nefunkčne. V zbierke nájdeme aj zaujímavé montáže (střízlík (work in progress), palačinky). Iné básne sa zakladajú na práci s viacznačnosťou (na pláži), tajomstvom (Ne, jednoho dne, všechny osy), ba až hororovým tajomnom (Šel).

Zbierka má, prirodzene, aj slabšie miesta. Pomerne ošúchane pôsobí báseň Vypadala, ktorá pracuje so začiernením (zneviditeľnením) niektorých slov, v tomto prípade substantív. Menej pôsobivé sú miniatúrne texty, ktoré síce obsahujú isté napätie a pointu, tá však občas vyznieva banálne (a když, rovnovážný stav (be good I), rovnovážný stav (be good II), na pláži). Zriedkavo sa stane, že autorov koncept vyústi do nafúknutého urozprávaného prúdu a banality ako v prípade básne rovnovážný stav. Prvoplánovo a nepôvodne zase pôsobí angažovaná báseň Na podzim, ktorá je opisom klišéovitej zľudovenej výtržnosti.

Buddeusov debut je nepochybne osviežením českej literárnej scény. Vychádza síce z bohatej tradície naratívnej poézie, ktorá sa často vybíja v uvravenej sebaľútosti a moralizátorstve, ale Buddeus z nej takmer výhradne čerpá len jej lepšiu stránku – dynamiku a komunikatívnosť. Rámec naratívnej poézie zároveň prekračuje smerom k hravosti, konceptualizmu, ba experimentu. Vďaka zrozumiteľnosti a zároveň hravej sofistikovanosti sa môže stať z Buddeusej zbierky jeden z najväčších literárnych objavov za ostatnú dobu. V každom prípade budeme o tomto autorovi ešte počuť. Minimálne v súvislosti s jeho avizovanou zbierkou Rorýsy, ktorá by mala vyjsť vo vydavateľstve Agite/Fra a s ktorou sa na základe jeho vydareného debutu spájajú veľké očakávania.

Text vyjde v Kloake 3/2011

Share 'Konceptualizmus všedného dňa' on Bookmarky.cz Share 'Konceptualizmus všedného dňa' on Facebook Share 'Konceptualizmus všedného dňa' on Linkuj.cz Share 'Konceptualizmus všedného dňa' on Twitter Share 'Konceptualizmus všedného dňa' on vybrali SME Share 'Konceptualizmus všedného dňa' on Email

Pridať komentár

XHTML | Povolené značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
2010 – 2023 kloaka | ISSN 1338-158X (online) | ISSN 1338-5054 (tlač)
kloaka [na] membrana [bodka] sk
web beží na WordPresse, s témou odvodenou od Barecity