Publicista a tajomník

Články
21. januára 2014, 12:29 | Michal Rehúš

Po rozličných zisteniach o podozrivom fungovaní dotačného systému Ministerstva kultúry SR sa objavila ďalšia – oveľa pikantnejšia kauza. Figuruje v nej meno Ján Bábik. Podľa verejne dostupných informácií pôsobí istý Ján Bábik ako rozhlasový publicista a pracovník Ministerstva kultúry SR. Na ministerstve kultúry pracuje istý Ján Bábik ako tajomník niekoľkých dotačných komisií. Ministerstvo kultúry v rámci dotačného okruhu, ktorého tajomníkom je istý Ján Bábik, pravidelne udeľuje štedrú dotáciu na časopiseckú rubriku, ktorú spolu s Jaroslavom Rezníkom vedie aj istý Ján Bábik. Pozrime sa na podrobnosti.

Podľa dostupných informácií je Ján Bábik „rozhlasový publicista a zároveň pracovník Ministerstva kultúry SR“. Na ministerstve kultúry pôsobí ako tajomník dotačných komisií v rámci podprogramov 4.5.4 Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry, 4.5.5 Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov a 4.5.6 Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry.

Dotačná komisia v podprograme 4.5.5 Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov pravidelne prideľuje dotáciu špecializovanej rubrike Túry do literatúry v časopise Krásy Slovenska. Jej autormi sú podľa Registra odporúčanej literatúry ako aj podľa zoznamu článkov uverejnených na stránke časopisu Krásy Slovenska Jaroslav Rezník a istý Ján Bábik, ktorého práve Jaroslav Rezník inšpiroval na písanie rozhlasových relácií.

Tejto rubrike komisia, ktorej tajomníkom je istý Ján Bábik, udelila v roku 2009 dotáciu 7 000 eur, v roku 2010 7 000 eur, v roku 2011 5 000 eur, v roku 2012 6 000 eur a v roku 2013 5 000 eur. Čiže počas 5 rokov sa ušlo tejto rubrike 30 000 eur. Pritom časopis Krásy Slovenska vychádza v podobe dvojčísel 6 krát ročne. Sama rubrika Túry do literatúry má len 8 (!) strán, ako sa dá ľahko overiť na internetovej stránke časopisu, kde sa uvádzajú čísla strán, na ktorých sa začínajú jednotlivé články.

Tajomník komisie síce nemá hlasovacie právo, ale zúčastňuje sa na každom rokovaní komisie, vedie celú agendu, predkladá žiadosti o dotácie na rokovanie, informuje komisiu o ministerstvom schválených prioritách štátnej podpory v príslušnej oblasti, či o spôsobe a kritériách hodnotenia žiadostí atď. Čo je však ešte dôležitejšie, vzhľadom na to, že podľa Rokovacieho poriadku komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky členov dotačných komisií vymenúva minister kultúry na návrh vedúceho zamestnanca gestora, môže mať tajomník ako zamestnanec ministerstva kultúry prislúchajúci pod daného gestora dosah na zloženie komisie.

Z uvedených informácií vzniká podozrenie, že publicista a tajomník Ján Bábik je v bezprecedentnom konflikte záujmov. Bizarné a podozrivé je aj to, že dotácia sa neudeľuje na fungovanie celého časopisu, ako je to v prípade iných periodík, ale na realizáciu rozsahom neveľkej rubriky. Neprimeraná sa javí aj výška dotácie. Rovnaká suma totiž musí iným časopisom postačovať na celú ich realizáciu a fungovanie. Aj v tomto roku sa rubrika Túry do literatúry uchádza o dotáciu vo výške 7 000 eur. A tajomníkom príslušnej komisie, ktorá bude o dotácii rozhodovať, je stále Ján Bábik.

Share 'Publicista a tajomník' on Bookmarky.cz Share 'Publicista a tajomník' on Facebook Share 'Publicista a tajomník' on Linkuj.cz Share 'Publicista a tajomník' on Twitter Share 'Publicista a tajomník' on vybrali SME Share 'Publicista a tajomník' on Email

Pridať komentár

XHTML | Povolené značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
2010 – 2021 kloaka | ISSN 1338-158X (online) | ISSN 1338-5054 (tlač)
kloaka [na] membrana [bodka] sk
web beží na WordPresse, s témou odvodenou od Barecity